Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Portal e-Urząd

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.duszniki.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Portal e-Urząd

Data publikacji strony internetowej: 2023-07-07.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-07-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
  • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
  • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-07-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA I INFORMACYJNA URZĘDU

Budynek: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Sportowej. Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest hol główny, w którym znajduje się Biuro Obsługi Interesantów, korytarze i pomieszczenia na parterze, w tym Urząd Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, biuro Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy i Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego. W Biurze Obsługi Interesantów znajduje się mobilna pętla indukcyjna. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu urzędu, obok Biura Obsługi Interesantów. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przedsionku budynku po prawej stronie znajduje się tablica tyflograficzna na postumencie z planem parteru z oznaczeniami w alfabecie brajla. W budynku przy drzwiach do pomieszczeń znajdują się tabliczki informacyjne w alfabecie brajla. Na poręczach pochylni i schodów oraz na uchwycie drzwi wejściowych znajdują się nakładki informacyjne w alfabecie brajla. Przed pierwszym stopniem schodów na parterze znajdują się pola uwagi. Pierwsze i ostatnie stopnie schodów są oznaczone czarną taśmą kontrastową i antypoślizgową. Przeszklenia drzwi wejściowych i drzwi przesuwanych w przedsionku są oznaczone żółtą taśmą kontrastową. W Urzędzie Gminy Duszniki istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego on-line. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

/aktualizacja z 3 marca 2023 r./

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikiem urzędu: Emilia Gogołkiewicz-Kołecka, urzad@duszniki.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 2919075. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zdjęcia lub filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia o tym wnoszącego żądanie, informując kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Ułatwienia dostępu: